Οι φορείς που συμμετέχουμε στο Δίκτυο για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Σωματικής Τιμωρίας στα Παιδιά 1, υιοθετούμε τις θέσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα Διακήρυξη και αναλαμβάνουμε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και της αποστολής μας, την υλοποίησή τους στην Ελληνική κοινωνία. Ειδικότερα:

  • Αναγνωρίζουμε σε όλα τα παιδιά που ζουν στη χώρα μας το δικαίωμα να μεγαλώνουν και να διαπαιδαγωγούνται από τους ενήλικες που έχουν την ευθύνη τους, με σεβασμό στην προσωπικότητα και την αξιοπρέπειά τους.
  • Απορρίπτουμε τη χρήση κάθε μορφής σωματικής τιμωρίας 2 στα παιδιά από οποιονδήποτε, διότι παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματά τους, όπως αυτά κατοχυρώνονται στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, προσβάλλει την προσωπικότητά τους, τα εξοικειώνει με τη βία ως μέσο επίλυσης προβλημάτων και είναι επικίνδυνη για την ψυχική και σωματική τους υγεία.
  • Συμφωνούμε με τις προτάσεις της Επιτροπής Δικαιωμάτων του Παιδιού του ΟΗΕ προς την Ελληνική Κυβέρνηση για «την εισαγωγή ρητής νομοθετικής απαγόρευσης όλων των μορφών βίας κατά των παιδιών, περιλαμβανομένης της σωματικής τιμωρίας, ως μέσου σωφρονισμού τους» 3 και τη Σύσταση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη «συντονισμένη και επικεντρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης σε όλα τα κράτη μέλη για την καθολική κατάργηση της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά» 4.
  • Υποστηρίζουμε την ανάπτυξη δράσεων για την πρόληψη και καταπολέμηση της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά, όπως και της άσκησης κάθε μορφής βίας από ενήλικες σε βάρος των παιδιών ή ενώπιόν τους. Οι δράσεις αυτές μπορεί να αποσκοπούν στη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των παιδιών, στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση επαγγελματιών, γονέων, παιδιών και του ευρύτερου κοινού σχετικά με την αποφυγή χρήσης της σωματικής τιμωρίας ή άλλων μορφών βίας σε βάρος των παιδιών.
  • Επιδιώκουμε τη συνεργασία μεταξύ των φορέων που συμμερίζονται τους παραπάνω στόχους, ώστε η δράση τους να είναι αποτελεσματικότερη.
  • Αποβλέπουμε στη εξάλειψη της κοινωνικής και νομικής αποδοχής της σωματικής τιμωρίας των παιδιών στη χώρα μας, ώστε αυτά να διαπαιδαγωγούνται μέσα από το διάλογο και τη συμμετοχή και με μεθόδους σύμφωνες με τις σύγχρονες παιδαγωγικές επιστήμες.

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2005

Δείτε τη διακήρυξη εδώ (.pdf)

1 Ιδρυτικά μέλη του Δικτύου είναι: Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ο Συνήγορος του Πολίτη (Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού), το Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία και η Ελληνική Εθνική Επιτροπή UNICEF. Συνδεδεμένα μέλη γίνονται οι φορείς που αποδέχονται τις αρχές της Διακήρυξης αυτής.

2 Ως σωματική τιμωρία ορίζεται η πράξη επιβολής πόνου ή σωματικής δυσφορίας σε ανήλικο, με σκοπό τον σωφρονισμό ή τον έλεγχο της συμπεριφοράς του. Μορφές σωματικής τιμωρίας μπορεί να είναι, μεταξύ άλλων, το «ξύλο», το χαστούκι, το άγριο σπρώξιμο, το χτύπημα με αντικείμενο, το ταρακούνημα, το τράβηγμα αυτιού, μαλλιών κ.λπ.

3 CRC/C/15/Add.170-2002, παράγρ.42 (α) και (β) και 43 (α) και (β).

4 Σύσταση 1666/24.6.2004

Δίκτυο - Νέα -Μέλη - Σωματική τιμωρία - Η φωνή των παιδιών - Νομοθεσία - Δημόσιες θέσεις - Διεθνές πλαίσιο - Συνδέσεις
© ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ - Designed by: Design Obsession